Jesteś tutaj: Strona główna » Archiwalne » „Moja przyszłość to własna firma”

„Moja przyszłość to własna firma”

 

PROJEKT KONKURSOWY PN. „Moja przyszłość to własna firma”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że uzyskał dofinansowanie na  realizację projektu konkursowego pn. „Moja przyszłość to własna firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.


 Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.01.2015 r.

 

Celem głównym projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Projekt jest przeznaczony dla  20 osób (w tym 9 kobiet i 11 mężczyzn), które:

 

 • utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Indywidualny Plan Działania;
 • Doradztwo zawodowe oraz warsztaty psychologiczne;
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości;
 • Otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 40 000 tys. zł.;
 • Wsparcie pomostowe przez pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalność gospodarczej w kwocie 1 600 zł (brutto) miesięcznie;

Szczegółowe informacje dot. projektu konkursowego pn. „Moja przyszłość to własna firma” można uzyskać w Biurze Projektowym mieszczącym się  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, Myszków  u koordynatora p. Sylwii Wolskiej w pok. nr 104 na I piętrze lub pod numerem tel. 34/ 313-50-20 wew. 143.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że w terminie od dnia 03.04.2014r. do dnia 16.04.2014 r. przeprowadzony zostanie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego do Projektu pn. „Moja przyszłość to własna firma”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,.

 

Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 1) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 7 do wniosku;
 2. potwierdzenie wykonania usługi doradczo – szkoleniowej oraz poświadczenie uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika/ Uczestniczki Projektu – załącznik nr 8 do wniosku;
 3. harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków – załącznik nr 9 do wniosku;
 4. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – załącznik nr 10 do wniosku;
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis – załącznik nr 15 do wniosku;

oraz:

 • oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG” lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
 • Dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np. umowa spółki);
 • Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne   i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego);
 • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 11) należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie wykonania usługi doradczo – szkoleniowej oraz poświadczenie uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika/ Uczestniczki Projektu – załącznik nr 8 do wniosku;
 2. oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wspisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG”  lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
 3. dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach projektu (np., umowa spółki),
 4.           a). sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące):
  • dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące,
  • dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności,
  • dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki),
  • dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z UrzęduSkarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej

   b) bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) – jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów);
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis – załącznik nr 15 do wniosku;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
 8. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.;
 9. w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle  z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych  z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 10. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego);
 11. harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków – załącznik nr 9 do wniosku

 

Wzory powyższych dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie: www.pupmyszkow.pl w zakładce Urząd Pracy -> Projekty EFS -> Realizowane -> „Moja przyszłość to własna firma” lub w siedzibie Biura Projektu – pok. 105, piętro I.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami – wypełniony czytelnie (elektronicznie lub drukowanymi literami), w każdym wymaganym polu (jeżeli dane pole nie dotyczy Uczestnika/Uczestniczki Projektu należy wpisać „nie dotyczy”), podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym miejscu – należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, pokój 105 (I piętro), w godzinach 7:30 – 14:00.

 

Dopuszcza się również inne formy złożenia dokumentów wymienione w § 3 ust. 24 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego do Projektu „Moja przyszłość to własna firma” (regulamin dostępny na stronie internetowej: www.pupmyszkow.pl).

W celu przyspieszenia procedury składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego zaleca się, aby wymagane dokumenty były złożone osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

 

Równocześnie prosimy o składanie dokumentów trwale spiętych lub zszytych.

Kserokopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przedkładającą dokumenty  lub stosowny organ wydający lub pracownika urzędu przyjmującego wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego (na każdej stronie kserokopii musi znaleźć się klauzula „za zgodność z oryginałem”, bieżąca data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego złożone przed terminem lub po terminie ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane - § 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego do Projektu „Moja przyszłość to własna firma”

 

Zasady promocji projektów realizowanych 
w ramach PO KL

 

 1. Jak promować projekty współfinansowane ze środków EFS
 2. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (obowiązują od 04.02.2009)
 3. Obowiązujące logotypy UE i PO KL

 

 

     W dniu 26.03.2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie odbyła się konferencja poświecona zakończeniu realizacji projektu konkursowego pn. „Moja przyszłość to własna firma” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

 

   Celem głównym projektu było podjęcie samozatrudnienia przez 20 osób w tym (9 kobiet i 11 mężczyzn) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Konferencję otworzył Pan Marek Węgrzynowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie. Zostali przywitani wszyscy zaproszeni Uczestnicy konferencji między innymi:

 • Pani Anna Socha – Korendo V-ce Starosta Powiatu Myszkowskiego,
 • Pan Andrzej Jastrzębski Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Pani Iwona Franelak V-ce Burmistrz Miasta Myszkowa,
 • Pani Dorota Hajto-Mazur Wójt Gminy Niegowa,
 • Pan Ireneusz Zygier Przewodniczący Rady Biznesu,
 • Pan Andrzej Giewon Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • a także Uczestnicy/Uczestniczki Projektu „Moja przyszłość to własna firma”.

    Została przedstawiona prezentacja dotycząca w/w projektu a także prezentacja wybranych firm które powstały w ramach pozyskanych środków na rozwój przedsiębiorczości. Każdy z Uczestników/Uczestniczek pokrótce przedstawił zakres swojej działalności gospodarczej. Rozwineła się gorąca dyskusja na różne tematy związane z prowadzeniam działności począwszy od tego co spowodowało w uczestnikach że zdecydowali się na swój biznes poprzez tematy związane z trudnościami na jakie napotykają w codziennym prowadzeniu firmy. Pan Ireneusz Zygier jako doświadczony przedsiębiorca przedstawił kilka cennych rad dotyczących prowadzenia własnej firmy.  

 

Oto firmy które powstały dzięki Projektowi „Moja przyszłość to własna firma:

 1. FIRMA USŁUGOWA OPONER RAFAŁ SZCZYPA
 2. FIRMA HANDLOWA „DE-ES” DANUTA SIURDA
 3. MANUFAKTURA PIĘKNA MILENA KOTARSKA
 4. EURODACH MAREK KORAL
 5. STALBRAT PAWEŁ GRYGIEL
 6. KONFLEX KONRAD PTASIK
 7. ASGEO ANDRZEJ SKUŁA
 8. FIRMA USŁUGOWA „PERFEKT” MARIUSZ WALOCH
 9. FIRMA USŁUGOWA „KOMPONENT” ANNA ŻMUDA
 10. FIRMA HANDLOWA „EMAR” EWELINA DOROBISZ
 11. TERMO TEST MARIUSZ JEZIORSKI
 12. IDEOSS EWELINA ZALEJSKA
 13. FIRMA „KAT-BUD” KATARZYNA STOLARSKA – KAPUŚCIAK
 14. INTRACO ANNA GARCZYŃSKA
 15. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „PB METAL” PIOTR GRZYWNA
 16. USŁUGI CHOLEWKARSKIE D&J KAMIL GACIEK
 17. Z.P.O. „KOTURN” STANISŁAW DOROBISZ
 18. WYNAJEM RUSZTOWAŃ ELEWACYJNYCH EWA KWIATKOWSKA
 19. AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH KAROLINA SKIPIRZEPA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom projektu życzy dalszych sukcesów w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania

Galerie zdjęć

Liczba wyświetleń: 4503
Rejestr zmian
Autor: Piotr Jarkiewicz
Opublikował(a): Grzegorz Surma (2013-08-12 09:38:56)
Zredagował(a): Grzegorz Surma (2015-03-26 13:13:38)