Jesteś tutaj: Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Organ opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie  myszkowskim
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu,
 4. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
 6. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. opiniowanie programów specjalnych, w tym celowość ich realizacji i proponowanych zmian w ich realizacji.


Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu:

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

 

 

Starosta Myszkowski na podstawie art. 23 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1065, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630), Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 roku powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w następującym składzie:

 

Andrzej Giewon
desygnowany przez NSZZ "Solidarność" w Myszkowie
Marek Gruszka
desygnowany przez Radę OPZZ Województwa Śląskiego
Jarosław Kumor
desygnowany przez Śląską Izbę Rolniczą w Myszkowie
Marcin Kuta
desygnowana przez Regionalną Organizację Pracodawców w Częstochowie
Andrzej Pluta
desygnowany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie
Krzysztof Różczka
desygnowana przez Ochotnicze Hufce Pracy, Hufiec Pracy w Myszkowie
Adam Zaczkowski
desygnowany przez Spółdzielnię Socjalną PORACTIV w Poraju
Ireneusz Zygier

desygnowana przez Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości

w Myszkowie

Andrzej Jastrzębski
desygnowany przez Radę Powiatu w Myszkowie
Beata Pochodnia
desygnowany przez Radę Miasta w Myszkowie
Zbigniew Rajczyk desygnowany przez Radę Gminy w Poraju

 

 

Dnia 22 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Wydanie opinii w sprawie zawodów w jakich kształcić będą szkoły ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2015-2016.
 2. Przyjęcie planu pracy PRZ na 2015 r.
 3. Zaopiniowanie propozycji podziału środków na aktywne formy.
 4. Sprawy różne.

Dnia 12 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Zaopiniowanie programu specjalnego.
 2. Zaopiniowanie projektu Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020.
 3. Sprawy różne.

Dnia 3 czerwca 2015r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Przesunięcie środków w ramach wydatków fakultatywnych.
 2. Przedstawienie propozycji współpracy związanej z wydawaniem na wniosek dyrektorów szkół prowadzących Kształcenie zawodowe, opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w województwie.
 3. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia  na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
 4. Sprawy różne.

Dnia 22 września 2015r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 2. Sprawy różne.
 3. Szkolenie nt. "Powiatowa Rada Zatrudnienia w aspekcie ustawy o promocji (...) a działania lokalnego rynku pracy".

Dnia 30 grudnia 2015r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Przesunięcie środków w ramach wydatków fakultatywnych.
 2. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia  na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
 3. Sprawy różne.

 

 

 

Dnia 20 stycznia 2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Przyjęcie planu pracy PRZ na 2016 r.
 2. Zaopiniowanie propozycji podziału środków na aktywne formy.
 3. Sprawy różne.

Dnia 21 kwietnia 2016r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie.

 1. Spotkanie wyjazdowe do szkół ponadgimnazjalnych dot. przygotowania miejsc praktyk zawodowych uczniów.
 2. Zaopiniowanie programu specjalnego.
 3. Podział środków przyznanych decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2016r. na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 4. Sprawy różne.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Wniosek o zaopiniowanie nowgo kierunku kształcenia 2015-06-16 106.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2323
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagował(a): Dorota Jurek (2018-02-12 09:15:21)